I YLEISTÄ

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Polin Pallo ja kotipaikka Espoo.

2 § Polin Pallon tarkoitus ja toiminta 

Polin Pallon tarkoituksena on

  • yhdistää jalkapallosta kiinnostuneita Aalto-yliopiston opiskelijoita
  • edistää jalkapallon tuntemusta yliopiston piirissä
  • tukea jäsentensä kiinnostusta jalkapalloon ja kehittymistä siinä
  • kannustaa jäseniään luovaan ja teekkarihenkiseen harrastustoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  • järjestää harjoituksia ja pelejä
  • osallistua jalkapalloturnauksiin
  • järjestää illanviettoja ja ekskursioita
  • kerätä ja välittää tietoa jalkapallosta
  • tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

II JÄSENET JA MAKSUT

3 § Jäsenet

Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäseniä ovat aaltojäsenet, alumnijäsenet, ulkojäsenet sekä kunnia- eli Leiska-jäsenet. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen voidaan hyväksyä aaltojäseneksi. Alumnijäseniä ovat ne, jotka eivät ole enää AYY:n jäseniä, mutta ovat joskus olleet samaan aikaan AYY:n sekä Polin Pallon jäseniä. He, jotka eivät täytä edellisiä ehtoja, ovat ulkojäseniä. Vain aaltojäsenellä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa. Muilla jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa.

Yhdistyksen kokous voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua yhdistyksen kunnia- eli Leiska-jäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen Leiska-jäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen jäsenen muodostamalla ryhmällä on siihen oikeus. Leiska-jäsenyys kunnioittaa edesmenneen Miikka ”Leiska” Leinosen muistoa.

4 § Jäsenmaksu 

Polin Pallon kausi kestää kevätkokouksesta seuraavan vuoden kevätkokoukseen. Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran kaudessa. Jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä päätetään kevätkokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa 1kk ajan sen erääntymisestä. 

5 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen viestintäkanavalle.

7 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

8 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

9 § Kokousjärjestelyt 

Yhdistyksen kokouksiin voidaan tarvittaessa osallistua etäyhteyksin. Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää tarvittaessa etäyhteyksin.

10 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

11 § Syyskokous

Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi. Lisäksi valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle.

IV MUUT SÄÄNNÖT

12 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu 3-11 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista, kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Polin Pallon aaltojäseniä.

13 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään tai ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen valituista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Varapuheenjohtaja

Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

15 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen aaltojäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

16 § Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja hänelle varahenkilö.

17 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

18 § Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdessä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätöksiin vaaditaan vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.