I YLEISTÄ
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Polin Pallo ja kotipaikka Espoo.

Polin Pallon tarkoituksena on yhdistää jalkapallosta kiinnostuneita Aalto-yliopiston opiskelijoita
edistää jalkapallon tuntemusta yliopiston piirissä
tukea jäsentensä kiinnostusta jalkapalloon ja kehittymistä siinä
kannustaa jäseniään luovaan ja teekkarihenkiseen harrastustoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
järjestää harjoituksia ja pelejä
osallistua jalkapalloturnauksiin
järjestää illanviettoja ja ekskursioita
kerätä ja välittää tietoa jalkapallosta
tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

II JÄSENET JA MAKSUT
Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäseniä ovat aaltojäsenet, ulkojäsenet sekä kunnia- eli Leiska-jäsenet. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen voidaan hyväksyä aaltojäseneksi, muut ulkojäseniksi. Vain aaltojäsenellä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa. Muilla jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa.
Yhdistyksen kokous voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua yhdistyksen kunnia- eli Leiska-jäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen Leiska-jäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen jäsenen muodostamalla ryhmällä on siihen oikeus. Leiska-jäsenyys kunnioittaa edesmenneen Miikka ”Leiska” Leinosen muistoa.

Jäsenmaksu
Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä.
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan.

Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

III YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen sähköpostilistalla.

Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.
Päätöksenteko
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Kokousjärjestelyt
Yhdistyksen kokouksiin voidaan tarvittaessa osallistua etäyhteyksin. Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.
Hallituksen kokoukset voidaan pitää tarvittaessa etäyhteyksin.

Kevätkokous
Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

Syyskokous
Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi. Lisäksi valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavalle kalenterivuodelle.

IV MUUT SÄÄNNÖT
Hallitus
Hallitukseen kuuluu 3-11 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista, kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Polin Pallon aaltojäseniä.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään tai ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen valituista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varapuheenjohtaja
Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen aaltojäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Toiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja hänelle varahenkilö.

Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.